top of page

 

 

Integritetspolicy Käringön

Antagna 2019-06-21, version: 1.0


Denna integritetspolicy beskriver hur Skeppersholme Hotell & Restaurang AB (org.nr 556982-1613), nedan ”SHR AB”, behandlar personuppgifter inom ramen för verksamheten. Med "Personuppgifter" avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter.


Vi behandlar personuppgifter när våra tjänster används, t.ex. vid bokning av rum på hotellet eller vandrarhemmet, bord på restauranger eller vid bokning av aktiviteter. Vi värnar om individens integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda individens rättigheter.  


SHR AB är personuppgiftsansvarig
SHR AB är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende personuppgifter inom ramen för verksamhetens tjänster och ansvarar för att sådan behandling sker i enligt med tillämplig lagstiftning.


För vem gäller policyn?

Denna Integritetspolicy är i första hand tillämplig på individer som bor på hotellet eller vandrarhemmet och vars personuppgifter vi behandlar. Olika delar av denna Integritetspolicy kan även vara relevanta för dig med en annan relation till SHR AB. Sammanfattningsvis kan det sägas att denna policy gäller för personer som:

 •    är gäster på vårt hotell eller vandrarhem

 •    bokar borpå vår restaurang

 •    arrangerar möten eller events i våra lokaler

 •    besöker vår hemsida eller interagerar med oss i sociala medier

 •    kommunicerar med oss på andra sätt, exempelvis med vår bokningsavdelning


 • Vilka personuppgifter hanteras?
  Vid en bokning som genomförs av eller för en privatperson sparas; namn, telefonnummer och e-postadress. I de fall en person bokar i egenskap av anställd i ett företag sparas även företagsnamnet och i enstaka fall även postadressen till företaget. Så länge gästen finns kvar i bokningsregistret finns även tidigare bokningar som är kopplade till gästen kvar. Enligt lag måste vi behålla vissa uppgifter för att kunna redovisa vad och till vem vi har sålt en tjänst.


  Varför sparas uppgifterna?
  Anledningen till att vi får in och hanterar personuppgifter är att uppgifterna behövs för nödvändig kommunikation med gäster som har genomfört en bokning. För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i GDPR, en så kallad rättslig grund. En sådan rättslig grund är t.ex.


  •    ett samtycke från den registrerade.
  •    att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade, exempelvis ett avtal om användande av tjänster.
  •    att fullgöra en rättslig förpliktelse, exempelvis avseende att spara uppgifter p.g.a. bokföringsskyldighet.
  •    att efter en intresseavvägning göra bedömningen att SHR ABs intresse av att behandla en personuppgift är större än den registrerades intresse av skydd för densamma.


  Hur länge sparas personuppgifterna?
  Personuppgifter sparas endast en begränsad tid under vilken det  finns ett behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Efter att gästen har besökt oss behåller vi uppgifterna under en begränsad tid för att ge möjligheten till uppföljning. Normalt sparas uppgifterna i tolv månader. Skeppersholme Hotell & Restaurang kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka rättsliga intressen.


  Åtgärder för skydd av personuppgifter
  Vi på SHR AB har säkerställt att vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust, missbruk och obehörig åtkomst. För att tekniskt sett tillförsäkra att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av digitala nätverk som är intrångsskyddade med hjälp av exempelvis kryptering, brandväggar och lösenordsskydd. För det fall att ett intrång äger rum har rutiner för identifiering, skademinimering och rapportering lagts fast. Slutligen har SHR AB även utarbetat en fungerande rutin för att tillgodose den registrerades rättigheter, bland annat avseende rätten att bli borttagen ur registret. För att säkerställa en god kunskapsnivå avseende behandling av personuppgifter arrangeras löpande utbildningar inom GDPR.


  Den registrerades rättigheter
  Gästen har rätt att begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade, få sina uppgifter raderade och att rätta eventuella felaktigheter. SHR AB är personuppgiftsansvarig för hanteringen av gästens personuppgifter. Om gästen vill ha ytterligare information om hur personuppgifterna hanteras, kontaktas SHR AB genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:


  Skeppersholme Hotell & Restaurang AB
  BOX 4135
  474 04 Käringön


  I brevet uppges namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till aktuellt ärende. Även en kopia av giltig legitimation skall bifogas. Svar kommer att skickas till senast angivna folkbokföringsadress.

   

  bottom of page